ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮುದಾಯ ಪುಟೊ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
Jump to navigation Jump to search


ಚಾವಡಿಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಗತೊ. ಉಂದು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ ಬಗೆಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಸೊಲೆನ ಬಗೆಟ್, ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸೊ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡುನ ಮೀಚಿಲ್ ಪುಟೊ.

ಚಾವಡಿದ ಪುಟೊಲು

ಗಮನಿಪ್ಪುಲೆ

 • ನಿಕ್ಲೆನ ಸಲಹೆ, ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಬುಕ್ಕೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊಲು ಒವ್ವೇ ಪುಟೊ ಅತ್ತಂಡ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾದ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಅವ್ವೇ ಪುಟೊಡು ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊನು ಗಲಸ್‍ಲೆ.

ಪೊಸ ಸದಸ್ಯೆರ್ನ ಗಮನೊಗು

 • ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಲೇಕನೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂದಿಸಯಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗೊಲೆನ್ ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಸೇರಾಲೆ.
 • ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಲೇಕನೊಗು ಸೇರಾಯರ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಬಗೆಟ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಆವೊಡಾಪುನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಬರೆದ್ ದೀಡ್‍ಲೆ.
 • ಇತ್ತೇ ಇಪ್ಪುನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ. ಪೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ್ ಸೇರಾಪುನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಒರೊ ನಾಡ್‍ದ್ ತೂಲೆ.
 • ಇಸೇಸೊ ಪುಟೊಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ.
 • ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಲಿಸಿಲೆನ್ (ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ್)‌ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡ್ದ್ ಚಿತ್ರೊಗಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುನ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಲೆನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಂಬುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊನ್ಲೆ.

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಜ್ಜಕೂಟೊಲು

 1. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ
 2. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟಲು
 3. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಲೇಸ್‍ಲು
 4. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇಲ್ಲ್‌ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯನು ಬುಳೆಪ್ಪಾಯೆರೆ ೨೦೧೬ ಜುಲೈಡ್ದ್ ೨೦೧೭ ಜೂನ್ ದಿಂಜಿದ ಸಮಯೊಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿನ್ ಮೂಲ್ ದೀದ್ಂಡ್. ನಿಕ್‍ಲ್ ಮಾತ ಅಯಿನ್ ತೂದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣೊಡ್.--Pavanaja (talk) 18:29, 20 March 2016 (UTC)

ತುಳುವಿಕಿಪೀಡಿಯತ CISದ ಯೋಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವತೆ ಉಂಡು.
 • ತುಳು ಪಂಡ ಅವ್ವು ಬಜಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತ್ ಜೊತೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಯಿಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರೋದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಪಾರ್ದಾನ, ನುಡಿ, ಎದುರುಕತೆಕುಲು, ಕಥೆಕುಲು, ದೈವಿ ಪುರುಷೆರ್ನ ಕಥೆಕುಳು, ಆಚರಣೆ, ಪದ್ಧತಿ, ಪರ್ಬೋ , ನಂಬಿಕೆಲೇನ ಬಗೆಟ್, ಅವ್ವು ಅವ್ವು ಬರ್ಪಿ ಸಂದರ್ಬೋ ಟ್ಟು ತುಳು ವಿಕೀ EDIT- A-THONS ಮನ್ಪೊಡು.
 • ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಳು ತುಳುಕ್ಲ ವಾರೋಟೋರ ಲೇಕನೋಗ್ ಜಾಗ ದಿಪೋ, ಅಯಿಟ್ ತುಳು ವಿಕಿಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಲೆಕನೋಲೆನ್ ಪಾಡುತ್ ಜನೊಕುಲೆಗ್, ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪಪುನ.
 • ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‍ಟ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕನೋಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕೀಡ್ ಪಾಡ್ಯರ ಕೆನೋನುನಾ.
 • ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಂಬಂಧಿ ಜಾನಪದ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಯಿನ್ ಅಕುಲೇಡ ದೆತ್ಹೊಂತ್ ವಿಕಿಗ್ ಪಾಡುನಾ.
 • ತುಳು ವಿಕಿ ಸೇರ್ಸಪುನ ತಿದ್ದುನ ಕೆಲಸ, ದಿನಲೊ ನಡಪೋಡು ಅಯಿಕ್ ಬೋಡಾಥ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಮ ತುಳುನಾಡ್‍ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆಳು ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಮನ್ಪಪುನಂಚ ಮಾನ್ಪೋಡು.ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ಬೋಡಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ ಮಾನ್ತುಂಡ ಯೆಡ್ದೆ.
 • ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿ ಮಾಂತ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ಲ ಅಕುಲೆನ ಕೈತಳ್ತಾ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪ್ಪಿ ) ಪೋದ್ ಅವುಲು ಗುರಿಕಾರೆರ್ ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಾಥ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಥಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಾ. ಉಂದು ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನ್ಪುಂಡು.
 • ಆಧಾರೊಗ್ ಬೋಡಯಿನ ಬೂಕು, ವಿಷಯೋನ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತ್ ಡಿಜಿಟೈಜ್ ಮಂತ್ಹ್ಥ್ archieve ಪಡ್ಯಾರ ಬೊಡಾಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಿನ.
 • ಲೇಕನೋ, ಪಟ, ವೀಡಿಯೊ ತುಳು ವಿಕೀ , ವಿಕೀ ಕಾಮನ್ಸ್ ಗ್ ಸೇರ್ಸಯರಗತ್ರ ಇನಾಮು ದೀತ್ ಪಂಥ ದೀಪುನಾ. ಉಂದೇ ತರಾ ಒಂಜಾಥ್ ಸ್ಪರ್ದೆ ಸುರು ಅತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಕನ ಮಸ್ತ್ ಪಟೊಕ್ಲು ಸೇರುವೋ.
 • ವಿಕಿ ತಕುಲೆಡ ಒರಿ ತುಳುಕತ್ರ ಮತ್ರ ಬೆನ್ಪಿ ಜವ್ವನನ್ ಕೇನೋಡು.
 • ತುಳು ವಿಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಡುತ್ ತುಳುವೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೊಂಬಾಯಿ ಟ್ಲ ಅವೋಡು.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಸಂಘೋ, ಜೋಕುಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತ ಅಕುಲೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೊಟ್ಟು ತುಳು ವಿಕಿ ದ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪ್ಯರ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನ.
 • ಮಾಂತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ ಪೊತ್ ವಿಕಿ ದ ಬಗೆಟ್ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ್ನೋ.
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮೊದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪುನಾ. --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (talk) 10:45, 21 March 2016 (UTC)
೨೦೧೬-೧೭ನೇ ವರ್ಷೊದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಡು ತುಳುವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ CISದಕುಲು ಯೋಜನೆದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಸೇರಾವೊನ್‍ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಕೊ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್‍ಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುನಂಚನೆ ಆವೊಡುಂದು ಪುನೆವೊಂದುಲ್ಲೊ. ಅವು ಲೈವ್ ಆಂಡ ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಕ್ ಸಮುದಾಯೊ ಪಂತೊ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪವನಜೆರ್ ಕೊರ್‍ನ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ತುಳುಕಾತ್ರೊ CIS ಈತೊಂಜಿ ಬೆನೊಂದುಂಡು. ಸರಕಾರೊಲಾ ತುಳುನು ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಅದಿಕೃತ ಬಾಸೆಂದ್ ಗುರುತಿಸಂಡ ತುಳುತ ಬುಲೆಚಿಲ್‍ಗ್ ನಾನಾತ್ ಸಾಮರ್ತ್ಯೊ ಬರ್ಪುಂಡು.--Vishwanatha Badikana (talk) 15:33, 22 March 2016 (UTC)

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್‍ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕೊದ ಲೇಸ್‍ಲು

 1. ತಾರೀಕ್ ೨೦ ದಾನಿ ಸನಿಯಾರೊ ಮದ್ಯಾನ್ನೊ ೧ ಗಂಟೆಡ್ದ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍ಡ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಲೇಕನೊ ಪಾಡುನೆನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಬರ್ಪುನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಪುದರ್‍ನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಾಲೆ.
 2. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್ ಆಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨ನೇ ತಾರೀಕ್‌ದಾನಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ೩ ಗಂಟೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಬುಕ್ಕೊ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಈ ಲೇಸ್‌ಡ್ ಕೈ ಜೋಡಾವೊಡು. ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತ್‌ನ ಮಾತೆರ್‌ಲಾ ಬರೊಡು. ನಿಕ್ಲ್ ಬರ್ಪರ್ಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್‌ಲೆ.

SVG ಚಿತ್ರೊನ್ ತುಳುಟ್ ಅನುವಾದ ಮಾಲ್ಪುನ ಆಭಿಯಾನ

Commons-logo-en.svg

ವಿಕಿಕಾಮನ್ಸ್ ಮೂಲಕೊ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಾವುನ ಅತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರೊನ್ ಭಾರತೀಯ ಭಾಸೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬಲಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾತ್ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರೊನ್ ತುಳು ಸೇರಾತ್ ಬೇತೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಭಿಯಾನ ೨೧ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೯ಡ್ತ್ ಸುರು ಮಾಲ್ಪುನೆ. ಅಂಚಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರೊ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಅವೃತ್ತಿಟ್ ಮೂಲವಾತ್ ಅಯಿನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿನ್ ತಯಾರುಮಾಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಉಂದು. ಈ ಚಿತ್ರೊ Scalable Vector Graphics (svg) ಮಾದರಿತವ್. ಅಯಿನ್ ಇಂಕ್ ಸ್ಕೇಪ್ (Inkscape) ಅಂಚಿನ ತಂತ್ರಾಶೊಟ್ ದೆತ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ಅಭಿಯಾನಟ್ ಕಲ್ಪಿಯರ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಸ್ಕೇಪ್ ತಂತ್ರಾಂಶತ ಬಲಕೆ, ಅಯಿನ್ ಕನ್ನಡೊ ಚಿತ್ರೊತ ಆವೃತ್ತಿನ್ ತಯಾರ್ ಮಾಲ್ಪುನ, ವಿಕಿ ಕಾಮನ್ಸಿಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ಪುನ. ಈ ಅಭಿಯಾನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಟ್ ಚಿತ್ರೊ ತಯಾರುಮಾಲ್ಪೊಡು, ಮಾಲ್ತಿನಂಗ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು. ಅಯಿಟ್ ತುಳು ಬುಕ್ಕ ತುಳು ವಿಕಿ ಸಮುದಾಯ ಸಕ್ರಿಯವಾತ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆತ contentನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಲ್ಪುಗೊ. ಇಂದೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೊಡ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಆಸಕ್ತೆರ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಲೆಂದ್ ಕೋರಿಕೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೧ ಬುಕ್ಕೊ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಪಾಡೊಕ್ಣಕೊ ಅಯಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಲ್ತೊ ತಾರೀಖು ಬುಕ್ಕೊ ಜಾಗೆನ್ ಕೆಲ ದಿನಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಲ್ಪೊ. ಬಲೆ.. ಕೈಜೋಡಾಲೆ.


ಅಭಿಯಾನತ ಪುಟ ಮುಲುಂಡು: SVG Translation Campaign 2019 in India

ಪಾಲ್ ಪಡೆಪ್ಪುನಗ್ಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪುದಾರ್ ಸೇರಾಲೆ:Participants

ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್-೨

ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್-೨ ಲೇಕನೊ ಬರೆಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತ್ತೊಂಡ್ತೊಂಡ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಯಿನ ವಿವರೊ ಮೂಲುಂಡು. ತುಳು ಬಾಸೆಡ್ ಎಂಚಿನ ವಿಸಯೊಳೆನ್ ಬರೆವುಡು ಪಣ್ಪಿನ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲುಂಡು. ಆ ಪಟ್ಟಿಡ್ತ್ ವಿಸಯೊ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತುದ್ ಬರೆಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುಟೊಟ್ ಅಯಿನ್ submit ಮಲ್ಪುಲೆ.--ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೧೧, ೧೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್-೨ಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಇತ್ತ್ ನ ಬರವುಲೆನ್ ಬರೆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೇ ಏರೋ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ಬತ್ತ್ ದ್ ಬರವುಲೆಗ್ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ಸೇರಾವುನೆ, ಅತ್ತ್ಂಡ ಬರವುನು ಮಾಜಾವುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಮುಗಿಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅನಾಮದೇಯೆರ್ ಏರ್ ಲಾ ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಬರಂದಿಲೆಕೊ ಎಡ್ಮಿನ್ ತೂವೊನೊಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ.Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೫೩, ೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
IPತ್ ಪುದರ್ ದಾಂತಿನಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಾಂತೊಂತುಲ್ಲೆರ್. ಅಕುಲೆನ್ ತಡೆಂಡ ಲಾಯಿಕ್. --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೨೩, ೨೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
ಪೊಸ ಲೇಕನೊಗು [[ವರ್ಗೊ:ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್-೨ ಪಂತೊಗು ಬರೆಯಿನ ಲೇಕನೊ]] ಪಂಡ್‍ದ್ ಸೇರ್ಪಾಲೆ. ದುಂಬೇ ಇತ್ತಿನ ಲೇಕನೊನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಿನೆ ಆಂಡ ಅಯಿಕ್ [[ವರ್ಗೊ:ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್-೨ ಪಂತೊಗು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಲೇಕನೊ]] ಪಂಡ್‍ದ್ ಸೇರ್ಪಾಲೆ.--ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೦೩, ೨೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

Editing News #2 – Mobile editing and talk pages

೧೬:೪೨, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

Project Tiger update: Let's walk together with Wikipedia Asian Month and WWWW

The Tiger says "Happy Dipavali" to you
Apologies for writing in English, Kindly translate this message if possible.

Greetings!

First of all "Happy Dipavali/Festive season". On behalf of the Project Tiger 2.0 team we have exciting news for all. Thanks for your enthusiastic participation in Project Tiger 2.0. You also know that there is a couple of interesting edit-a-thons around. We are happy to inform that the Project Tiger article list just got bigger.

We'll collaborate on Project Tiger article writing contest with Wikipedia Asian Month 2019 (WAM2019) and Wiki Women for Women Wellbeing 2019 (WWWW-2019). Most communities took part in these events in the previous iterations. Fortunately this year, all three contests are happening at the same time.

Wikipedia Asian Month agenda is to increase Asian content on Wikipedias. There is no requirement for selecting an article from the list provided. Any topic related to Asia can be chosen to write an article in WAM. This contest runs 1 November till 30 November. For more rules and guidelines, you can follow the event page on Meta or local Wikis.

WWWW focus is on increase content related to women's health issues on Indic language Wikipedias. WWWW 2019 will start from 1 November 2019 and will continue till 10 January 2020. A common list of articles will be provided to write on.

In brief: The articles you are submitting for Wikipedia Asian Month or WWWW, you may submit the same articles for Project Tiger also. Articles created under any of these events can be submitted to fountain tool of Project Tiger 2.0. Article creation rule will remain the same for every community. -- sent using MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೧೪, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ (Interface admin) ಆಯೆರ ನಿಕುಲೆನ ಬೆಂಬಲೊ ಬೋಡು

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಎಡಿಟ್ ಟೂಲ್‌ಬಾರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ, ಸುಮಾರು ಅಡ್ಮಿನ್ ಬೇಲೆಲೆನ್ ಮಲ್ಪೆರೊ ಅವು ಬೋಡು. ಅಂಚಾತ್ ಯಾನ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಯೆರ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಪೆ. ನಿಕುಲೆನ ಬೆಂಬಲೊ ಬೋಡು. Tulu Wikipedia does not have an Interface Admin. I would like to apply to become.--ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೫೧, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

ಒಪ್ಪಿಗೆ/Support

 1. Support Support-- ಈರ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆದುಲ್ಲರ್. ಅಯಿತೊಟ್ಟುಗೆ ಇಂಟರ್ ಫೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಯೆರೆ ಎನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು.--Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೫೪, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
 2. Support Support-- ಈರ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆದ್ ಉಲ್ಲರ್. ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಫೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಯರ್ ದಾಂಡ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್‌ಗ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವು ಪನ್ಪಿ ನಂಬುಗೆ ಎನ್ನವು. ಅಂಚಾದ್ ಈರ್ ಇಂಟರ್ ಫೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಪುನೆಕ್ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೩೮, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
 3. Support Support - ಈರ್ ಇಂಟರ್ ಫೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಯರೆ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸದೆ-Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೪೪, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
 4. Support Support - ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು.--Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೩೯, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
 5. Support Support - ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೦೫, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
 6. Support Support --Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೩೫, ೧ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
 7. Support Support - ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು.--Arpitha05 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೨೦, ೭ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲು\Question

 • ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನುವಾದ ಮಾಲ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿನ್(Trancelated Template list) ಜನವರಿಡ್ ಕೆಂಡೊ ಅಯಿನ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯೆ?.
 • ವರ್ಗೊ:Pages with script errors ಇಂದೆನ್ ನಮೊ ಆನಿಯೆ ವರದಿ ಮಾಲ್ತೊ ಅತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಎಚ್ಚರ ಇಜ್ಜಿಯಾಂಡ್ ದಾಯೆ?.
 • ಇಂಪೊರ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪುನಗ ಅಂಡ ಸುಲಭ ಇತ್ತ್ಂಡ್, ಮಸ್ತ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇಂಪೊರ್ಟ್ ಮಾಲ್ತಿವು error's ಉಂಡು ಅಯಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ (test, fix) ಮಾಲ್ಪಾರ? ಇಜ್ಜಿಯಾ?.
 • ೬ ತಿಂಗೋಲು ಮುಟ್ಟ ಇಂಟರ್ ಪೇಸ್ ಎಡ್ಮಿನ್(Six Months valid interface adminship) ಯಾವಾಂದ?.
 • ೬ ತಿಂಗೋಲು ಕರಿನೆಟ್ಟ್ ಬುಕ್ಕೊ(After ೬ month report and diceded community), ಮಾಲ್ತಿನ ಬೆಲೆತ ವರದಿ ಸಮುದಾಯೋಗು ಕೊರೊಡು.
 • ೬ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿನೆಟ್ಟ್ ಬುಕ್ಕೊ ಸಮುದಾಯೊ ಅಯಿತ್ತಾ ಮಿತ್ತ್ ಸಬೆ ನಡಪ್ಪೊಡು, ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತೊಂದ್ನ ನಿರ್ಣೊಯೊನು ಸಮುದಾಯೊಗು ತೆರಿಪಾವೋಡು.--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೫೯, ೧೭ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

Wikipedia Asian Month 2019

Please help translate to your language

WAM logo without text.svg

Wikipedia Asian Month is back! We wish you all the best of luck for the contest. The basic guidelines of the contest can be found on your local page of Wikipedia Asian Month. For more information, refer to our Meta page for organizers.

Looking forward to meet the next ambassadors for Wikipedia Asian Month 2019!

For additional support for organizing offline event, contact our international team on wiki or on email. We would appreciate the translation of this message in the local language by volunteer translators. Thank you!

Wikipedia Asian Month International Team.

MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೨೭, ೩೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

Project Tiger 2.0 - Hardware support recipients list

Excuse us for writing in English, kindly translate the message if possible

Hello everyone,

tiger face

Thank you all for actively participating and contributing to the writing contest of Project Tiger 2.0. We are very happy to announce the much-awaited results of the hardware support applications. You can see the names of recipients for laptop here and for laptop see here.

78 Wikimedians will be provided with internet stipends and 50 Wikimedians will be provided with laptop support. Laptops will be delivered to all selected recipients and we will email you in person to collect details. Thank you once again.

Regards. -- User:Nitesh (CIS-A2K) and User:SuswethaK(CIS-A2K) (on benhalf of Project Tiger team)
using --MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೪೫, ೮ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)