ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮುದಾಯ ಪುಟೊ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
Jump to navigation Jump to search


ಚಾವಡಿಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಗತೊ. ಉಂದು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ ಬಗೆಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಸೊಲೆನ ಬಗೆಟ್, ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸೊ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡುನ ಮೀಚಿಲ್ ಪುಟೊ.

ಚಾವಡಿದ ಪುಟೊಲು

ಗಮನಿಪ್ಪುಲೆ

 • ನಿಕ್ಲೆನ ಸಲಹೆ, ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಬುಕ್ಕೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊಲು ಒವ್ವೇ ಪುಟೊ ಅತ್ತಂಡ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾದ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಅವ್ವೇ ಪುಟೊಡು ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊನು ಗಲಸ್‍ಲೆ.

ಪೊಸ ಸದಸ್ಯೆರ್ನ ಗಮನೊಗು

 • ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಲೇಕನೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂದಿಸಯಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗೊಲೆನ್ ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಸೇರಾಲೆ.
 • ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಲೇಕನೊಗು ಸೇರಾಯರ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಬಗೆಟ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಆವೊಡಾಪುನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಬರೆದ್ ದೀಡ್‍ಲೆ.
 • ಇತ್ತೇ ಇಪ್ಪುನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ. ಪೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ್ ಸೇರಾಪುನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಒರೊ ನಾಡ್‍ದ್ ತೂಲೆ.
 • ಇಸೇಸೊ ಪುಟೊಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ.
 • ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಲಿಸಿಲೆನ್ (ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ್)‌ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡ್ದ್ ಚಿತ್ರೊಗಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುನ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಲೆನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಂಬುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊನ್ಲೆ.

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಜ್ಜಕೂಟೊಲು

 1. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ
 2. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟಲು
 3. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಲೇಸ್‍ಲು
 4. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇಲ್ಲ್‌ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯನು ಬುಳೆಪ್ಪಾಯೆರೆ ೨೦೧೬ ಜುಲೈಡ್ದ್ ೨೦೧೭ ಜೂನ್ ದಿಂಜಿದ ಸಮಯೊಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿನ್ ಮೂಲ್ ದೀದ್ಂಡ್. ನಿಕ್‍ಲ್ ಮಾತ ಅಯಿನ್ ತೂದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣೊಡ್.--Pavanaja (talk) 18:29, 20 March 2016 (UTC)

ತುಳುವಿಕಿಪೀಡಿಯತ CISದ ಯೋಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವತೆ ಉಂಡು.
 • ತುಳು ಪಂಡ ಅವ್ವು ಬಜಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತ್ ಜೊತೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಯಿಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರೋದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಪಾರ್ದಾನ, ನುಡಿ, ಎದುರುಕತೆಕುಲು, ಕಥೆಕುಲು, ದೈವಿ ಪುರುಷೆರ್ನ ಕಥೆಕುಳು, ಆಚರಣೆ, ಪದ್ಧತಿ, ಪರ್ಬೋ , ನಂಬಿಕೆಲೇನ ಬಗೆಟ್, ಅವ್ವು ಅವ್ವು ಬರ್ಪಿ ಸಂದರ್ಬೋ ಟ್ಟು ತುಳು ವಿಕೀ EDIT- A-THONS ಮನ್ಪೊಡು.
 • ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಳು ತುಳುಕ್ಲ ವಾರೋಟೋರ ಲೇಕನೋಗ್ ಜಾಗ ದಿಪೋ, ಅಯಿಟ್ ತುಳು ವಿಕಿಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಲೆಕನೋಲೆನ್ ಪಾಡುತ್ ಜನೊಕುಲೆಗ್, ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪಪುನ.
 • ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‍ಟ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕನೋಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕೀಡ್ ಪಾಡ್ಯರ ಕೆನೋನುನಾ.
 • ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಂಬಂಧಿ ಜಾನಪದ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಯಿನ್ ಅಕುಲೇಡ ದೆತ್ಹೊಂತ್ ವಿಕಿಗ್ ಪಾಡುನಾ.
 • ತುಳು ವಿಕಿ ಸೇರ್ಸಪುನ ತಿದ್ದುನ ಕೆಲಸ, ದಿನಲೊ ನಡಪೋಡು ಅಯಿಕ್ ಬೋಡಾಥ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಮ ತುಳುನಾಡ್‍ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆಳು ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಮನ್ಪಪುನಂಚ ಮಾನ್ಪೋಡು.ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ಬೋಡಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ ಮಾನ್ತುಂಡ ಯೆಡ್ದೆ.
 • ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿ ಮಾಂತ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ಲ ಅಕುಲೆನ ಕೈತಳ್ತಾ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪ್ಪಿ ) ಪೋದ್ ಅವುಲು ಗುರಿಕಾರೆರ್ ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಾಥ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಥಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಾ. ಉಂದು ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನ್ಪುಂಡು.
 • ಆಧಾರೊಗ್ ಬೋಡಯಿನ ಬೂಕು, ವಿಷಯೋನ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತ್ ಡಿಜಿಟೈಜ್ ಮಂತ್ಹ್ಥ್ archieve ಪಡ್ಯಾರ ಬೊಡಾಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಿನ.
 • ಲೇಕನೋ, ಪಟ, ವೀಡಿಯೊ ತುಳು ವಿಕೀ , ವಿಕೀ ಕಾಮನ್ಸ್ ಗ್ ಸೇರ್ಸಯರಗತ್ರ ಇನಾಮು ದೀತ್ ಪಂಥ ದೀಪುನಾ. ಉಂದೇ ತರಾ ಒಂಜಾಥ್ ಸ್ಪರ್ದೆ ಸುರು ಅತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಕನ ಮಸ್ತ್ ಪಟೊಕ್ಲು ಸೇರುವೋ.
 • ವಿಕಿ ತಕುಲೆಡ ಒರಿ ತುಳುಕತ್ರ ಮತ್ರ ಬೆನ್ಪಿ ಜವ್ವನನ್ ಕೇನೋಡು.
 • ತುಳು ವಿಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಡುತ್ ತುಳುವೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೊಂಬಾಯಿ ಟ್ಲ ಅವೋಡು.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಸಂಘೋ, ಜೋಕುಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತ ಅಕುಲೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೊಟ್ಟು ತುಳು ವಿಕಿ ದ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪ್ಯರ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನ.
 • ಮಾಂತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ ಪೊತ್ ವಿಕಿ ದ ಬಗೆಟ್ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ್ನೋ.
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮೊದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪುನಾ. --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (talk) 10:45, 21 March 2016 (UTC)
೨೦೧೬-೧೭ನೇ ವರ್ಷೊದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಡು ತುಳುವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ CISದಕುಲು ಯೋಜನೆದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಸೇರಾವೊನ್‍ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಕೊ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್‍ಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುನಂಚನೆ ಆವೊಡುಂದು ಪುನೆವೊಂದುಲ್ಲೊ. ಅವು ಲೈವ್ ಆಂಡ ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಕ್ ಸಮುದಾಯೊ ಪಂತೊ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪವನಜೆರ್ ಕೊರ್‍ನ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ತುಳುಕಾತ್ರೊ CIS ಈತೊಂಜಿ ಬೆನೊಂದುಂಡು. ಸರಕಾರೊಲಾ ತುಳುನು ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಅದಿಕೃತ ಬಾಸೆಂದ್ ಗುರುತಿಸಂಡ ತುಳುತ ಬುಲೆಚಿಲ್‍ಗ್ ನಾನಾತ್ ಸಾಮರ್ತ್ಯೊ ಬರ್ಪುಂಡು.--Vishwanatha Badikana (talk) 15:33, 22 March 2016 (UTC)

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್‍ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕೊದ ಲೇಸ್‍ಲು

 1. ತಾರೀಕ್ ೨೦ ದಾನಿ ಸನಿಯಾರೊ ಮದ್ಯಾನ್ನೊ ೧ ಗಂಟೆಡ್ದ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍ಡ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಲೇಕನೊ ಪಾಡುನೆನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಬರ್ಪುನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಪುದರ್‍ನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಾಲೆ.
 2. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್ ಆಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨ನೇ ತಾರೀಕ್‌ದಾನಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ೩ ಗಂಟೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಬುಕ್ಕೊ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಈ ಲೇಸ್‌ಡ್ ಕೈ ಜೋಡಾವೊಡು. ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತ್‌ನ ಮಾತೆರ್‌ಲಾ ಬರೊಡು. ನಿಕ್ಲ್ ಬರ್ಪರ್ಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್‌ಲೆ.

SVG ಚಿತ್ರೊನ್ ತುಳುಟ್ ಅನುವಾದ ಮಾಲ್ಪುನ ಆಭಿಯಾನ

Commons-logo-en.svg

ವಿಕಿಕಾಮನ್ಸ್ ಮೂಲಕೊ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಾವುನ ಅತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರೊನ್ ಭಾರತೀಯ ಭಾಸೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬಲಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾತ್ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರೊನ್ ತುಳು ಸೇರಾತ್ ಬೇತೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಭಿಯಾನ ೨೧ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೯ಡ್ತ್ ಸುರು ಮಾಲ್ಪುನೆ. ಅಂಚಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರೊ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಅವೃತ್ತಿಟ್ ಮೂಲವಾತ್ ಅಯಿನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿನ್ ತಯಾರುಮಾಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಉಂದು. ಈ ಚಿತ್ರೊ Scalable Vector Graphics (svg) ಮಾದರಿತವ್. ಅಯಿನ್ ಇಂಕ್ ಸ್ಕೇಪ್ (Inkscape) ಅಂಚಿನ ತಂತ್ರಾಶೊಟ್ ದೆತ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ಅಭಿಯಾನಟ್ ಕಲ್ಪಿಯರ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಸ್ಕೇಪ್ ತಂತ್ರಾಂಶತ ಬಲಕೆ, ಅಯಿನ್ ಕನ್ನಡೊ ಚಿತ್ರೊತ ಆವೃತ್ತಿನ್ ತಯಾರ್ ಮಾಲ್ಪುನ, ವಿಕಿ ಕಾಮನ್ಸಿಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ಪುನ. ಈ ಅಭಿಯಾನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಟ್ ಚಿತ್ರೊ ತಯಾರುಮಾಲ್ಪೊಡು, ಮಾಲ್ತಿನಂಗ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು. ಅಯಿಟ್ ತುಳು ಬುಕ್ಕ ತುಳು ವಿಕಿ ಸಮುದಾಯ ಸಕ್ರಿಯವಾತ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆತ contentನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಲ್ಪುಗೊ. ಇಂದೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೊಡ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಆಸಕ್ತೆರ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಲೆಂದ್ ಕೋರಿಕೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೧ ಬುಕ್ಕೊ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಪಾಡೊಕ್ಣಕೊ ಅಯಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಲ್ತೊ ತಾರೀಖು ಬುಕ್ಕೊ ಜಾಗೆನ್ ಕೆಲ ದಿನಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಲ್ಪೊ. ಬಲೆ.. ಕೈಜೋಡಾಲೆ.


ಅಭಿಯಾನತ ಪುಟ ಮುಲುಂಡು: SVG Translation Campaign 2019 in India

ಪಾಲ್ ಪಡೆಪ್ಪುನಗ್ಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪುದಾರ್ ಸೇರಾಲೆ:Participants

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ - ೨೦೨೦

Wiki Loves Women Logo (kn).png

ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್೨೦೨೦ ನೇ ಆವೃತ್ತಿ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಡ್ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಆವೃತ್ತಿ. ಮೂಲು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯೊಗು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ಟ್ (ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆರ್, ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆದಕುಲು, ಜಾನಪದ ಗಾಯೆಕೆರ್, ನಾಡಾಡಿ ಕತೆ, ಪದ ಪನ್ಪುನಕುಲು, ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುದಕುಲು, ಪುರಾಣೊಡುಪ್ಪುನ ಪೊಂಜೊವ್‌ನಕುಲು, ಸಿರಿ, ಮಾಟ-ಮಂತ್ರ ಪೊಂಜೊವ್‌ಲು, ಇಂಚ್ಚಿತ್ತಿನವು) ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೊವ್‌ಲೆನ ಬಗೆಟ್ಟ್, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಲು- ಮೊಕ್ಲೆನ ಬಗೆಟ್ಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗ್ ತೆರಿಪಾಯೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಫ಼ೆಬ್ರವರಿ ೧ ರ್ದ್ ಮಾರ್ಚಿ ೩೧ ಮುಟ್ಟ ನಡೆಪೆರೆ ಉಂಡು. ನನಾತ್ ವಿಷಯ, ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಇನಾಮುದ ಬಗೆಗಾದ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ. --Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೦೫, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)

ಅವು- --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೨೦, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಇಂದೆತ್ತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರೆಗ್?. Are you coordinator?.--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೦:೩೨, ೨೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ.--Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೫೯, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ, ಉಂದೆತ್ತ ದಿನ್ನೊನು ಕವಿತಾ ವಹಿಸಾವೊಂಡೆರ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ? ದಾಯೆ ಪಂಡ ತುಳುತ್ತಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ಪುನ ಮನಸ್‍ದಾರ್ ಲಾ ಅಂದ್. ದಾದಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಲೆ.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೨೮, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
ಕವಿತಾ ಮೇಡಂ ಮತ್ತು ವಿನೋದ ಮೇಡಂ ತುಳುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್-೨೦೨೦ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ(Organiser) ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೦೬, ೩೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
Lokesha kunchadkaಈರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸವೊಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಅಕ್‍ಲೆನ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಸೇರವೊಂದು ಉಲ್ಲೆ.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೨೮, ೩೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
Kishorekumarrai ಈರೆನ ನಿಧಾ೯ರೊಗ್ ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು --Babitha managalore (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೪೯, ೩೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
ಆವು ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು_Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೦೬, ೩೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
ಸರಿ, ನಮ ಮಾತಾ ಸೇರ್‌ದ್ ಲೇಖನ ಪಾಡ್‌ಗ ಸೊಲ್ಮ್‌ಲು --Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೨೯, ೩೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)

ಬೆಂಬಲ

 1. Support Support ಕವಿತಾ ಮೇಡಂ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದ ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ಇಂದೆತ್ತಾ organiser ಅವು.--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೧೪, ೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 2. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೫೨, ೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 3. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು.--Arpitha05 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೧೫, ೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 4. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು --Babitha managalore (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೪೮, ೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 5. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೭:೦೦, ೧೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)

Train-the-Trainer ೨೦೨೦ ಎನ್ನ ಅರ್ಜಿ

Train-the-Trainer ೨೦೨೦ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೊಲು ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗೊಲುಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು, ತುಳು ಸಮುದಾಯರ್ದ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದೆತ್ತ್ ಒಂಜಾತ್ ವಿಸಯೊ, ವಿಚಾರೊ ಅಧಿಕೃತವಾದ್ ತೆರಿಯೊನಿಯೆರೆ ಸಕಾಯ ಅಪುಂಡು. ತುಳು ಸಮುದಾಯದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್‌ಗ್ಲ ಸಕಾಯ ಅಪುಂಡು. ಅಯಿಕಾತರೊ ತುಳು ಸಮುದಾಯದ ಗುಮನೊಗು ಕನತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೩೩, ೨೮ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)

ಬೆಂಬಲ (Support)

 1. Support Support ಇರ್ ಪೊಲೆ ಸರ್, ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೦:೩೩, ೨೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 2. Support Support ತುಳು ವಿಕಿಗ್ ಬೋಡಪುನ ವಿಸಯೊಲೆನ್ ತೆರಿಯೊನೆರೆ ಪೋಪುನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ --Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೪೮, ೨೮ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 3. Support Support ಅಂದ್ ಪೊಸ ವಿಸಯ ತೆರಿಯೊನರ ಎಡ್ಡೆ.--BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೭:೩೬, ೨೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 4. Support Support ಈರ್ ಪೋಯೆರೆ ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು--ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೦೧, ೨೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 5. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು --Babitha managalore (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೨೮, ೨೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 6. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು.--Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೫೧, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 7. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು.--BENET G AMANNA (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೫೬, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 8. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು.--Arpitha05 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೫೧, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 9. Support Support ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು-Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೦೧, ೩೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 10. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು.--Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೨೯, ೪ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)

ಟ್ರೈನ್ ದಿ ಟ್ರೈನರ್ ೨೦೨೦

Train-the-Trainer ೨೦೨೦ ಈ ಲೇಸ್‌ಗ್ ಯಾನ್‌ಲಾ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೆ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗಾತ್ ಪೊಸ ಇಚಾರೊನು ಈ ತರಬೇತಿಡ್ ತೆರಿಯೆರೆ ಆಪುಂಡುಂದು ಯಾನ್ ತೆರಿತೆ.--Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೪೮, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)

ಬೆಂಬಲೊ (Support)

# {{Support}} ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ.

 1. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು.--BENET G AMANNA (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೫೬, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 2. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು. --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೬:೨೦, ೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 3. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೫೦, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 4. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು.--ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೫೦, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 5. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಸರ್. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೦೨, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 6. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು.--Arpitha05 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೫೧, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 7. Support Support ತರಬೇತಿಗ್ ಪೋಪುನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು --Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೩೭, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 8. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ----Babitha managalore (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೪೧, ೩೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 9. Support Support ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು _Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೫೭, ೩೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 10. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು. --Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೩೦, ೪ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)

ಕಜ್ಜ ಕೂಟ

ತುಳು ಬಾಸೆದ ಪೊಸ ದೇಕಿಗಾದ್ ಪೊಸ ವರ್ಸೊದ ಅಲೋಚನೆನ್ ಒಟ್ಟು ಪಾಡಿಯೆರ ಬೋಡಾದ್ ತಾರೀಕ್ ೦೧ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೦ಗ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರುನೆಂದ್ ಪಾಡ್ತೊ. ಪಾಲು ಪಾಡೆಪುನಕುಲು ಮೂಲು ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಲೆ.

ಚರ್ಚೆತ ವಿಸಯೊಲು.

 • ತುಲು ವಿಕ್ಷನರಿನ್ ಜುವೊ ಮಾನ್ಪುನ.
 • ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ಜಾನಪದ(Folklore).
 • ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ - ೨೦೨೦ ಅಯಿನ ತುಲುತ ಸಂಘಟಕೆರಾತ್ ಪಾಲ್ ಗೆತುನೊನಕುಲು.
 • Wiki Summit 2020 ಪೊಪುನ ಬಗೆಟ್ಟ್
 • Folkothanಗ್ ದುಡ್ಡುತ ವಿಚಾರೊ.
 • ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್ ವಿಕಿ ಪಿಡಿಯಾ.
 • ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಾರೊ ಸಿಮಂತಿ ಬಾಯಿ ಸರಕಾರೊತ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಡ್ ಮಾನ್ಪಿ ಬಗೆಟ್.

ಟ್ರೈನ್ ದಿ ಟ್ರೈನರ್ ೨೦೨೦

Train-the-Trainer ೨೦೨೦ ಇಂದೆಕ್ ಯಾನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪಿಡೀಯರ್ದ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. --Babitha managalore (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೩೭, ೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)

ಬೆಂಬಲೊ (Support)

 1. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೪೪, ೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 2. Support Support ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ--BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೪೫, ೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 3. Support Support ಭರವಸೆ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಪಾದಕಿಯಾತ್ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗೊಡು ಬೆಲೆ ಮಾಲ್ತೊಂತ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಎನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು.--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೪೮, ೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 4. Support Supportಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೫೩, ೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 5. Support Support ತುಳು ವಿಕಿಗ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ವಿಚಾರೊಲೆನ್ ತೆರಿಯೆರೆ ಪೋಪುನೆಕ್ಕ್ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು --Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೩೧, ೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 6. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು.--ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೩೭, ೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 7. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು.--Arpitha05 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೧೮, ೨ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 8. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲೊ ಉಂಡು.----Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೪೪, ೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)
 9. Support Support ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು. --Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೩೧, ೪ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)

ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ಫೋಕ್‌ಲೋರ್

WLL Subtitled Logo (transparent).svg

ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ಲವ್ , ೨೦೨೦ ವರ್ಷೊಡು Wiki Loves Folklore ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್‌ಡ್ ನಡತೊದುಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ ೧ ರ್ದ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೯, ೨೦೨೦ ಮುಟ್ಟ. ಜಾನಪದ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿ ಕಾಮನ್ಸ್‌ಡ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡುನ ಬಗ್ಗೆ.

 • ಇಂದು ಆಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂತೊ.
 • ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಪುಟಕ್ಕ್ ಪೋಲೆ Wikimedia Commons
 • ಆಯಿನಾತ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇತಿನೆಟ್ಟ ಕಾಮನ್ಸ್‌ಡ್ ದಾಖಲೆ ಆವಂದಿನ ಚಿತ್ರ, ದ್ರಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಆಡಿಯೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ.
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯೊಗ್ ಈ ಪುಟಕ್ಕ್ ಪೋಲೆ Meta-Wiki and Commons.

Kind regards,
Wiki Loves Folklore International Team
sent using MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೪೫, ೧೮ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (IST) --Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೩೦, ೯ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)